Ποιοι είμαστε

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΙΚΕ ( εφεξής « Η Εταιρεία » ) ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σέβεται τα δικαιώματα των πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών της, αλλά και κάθε άλλου υποκειμένου προσωπικών δεδομένων και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 ( G.D.P.R. ). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα είδη των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε για τους πελάτες, αλλά και κάθε άλλου υποκειμένου προσωπικών δεδομένων που συναλλάσσεται με την Εταιρεία, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, με ποιους μπορεί να τις μοιραζόμαστε και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Περιγράφουμε επίσης τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε την ασφάλεια αυτών των πληροφοριών, τη χρονική διάρκεια που τις διατηρούμε, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο όσοι συναλλάσσονται, με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές μας για τη διαχείριση των προσωπικών τους πληροφοριών.

Ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο η Εταιρία, περιλαμβάνουν κυρίως ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση αριθμός κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και άλλες πληροφορίες που παρέχετε οικειοθελώς (π.χ. προορισμός διακοπών), ή εκ του νόμου ή, ή λόγω εκπλήρωσης υφιστάμενης συμβάσεως, είτε απευθείας στην Εταιρία, είτε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ο οποίος τα προωθεί βάσει συμβάσεως στην Εταιρία. Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται με τους κάτωθι τρόπους :

  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Μέσω τηλεφώνου
  • Μέσω άλλων πηγών από τις οποίες δεδομένα καθίστανται δημοσίως προσβάσιμα, είτε ηλεκτρονικά, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η εταιρεία τηρούνται σε έγγραφη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.

Cookies

Χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των όρων της μεταξύ μας υφιστάμενης συμβάσεως ή για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για πρόσθετα στοιχεία ή ενημέρωσή σας σχετικά με τις εργασίες που μας έχουν ανατεθεί και σας αφορούν ή για να σας ενημερώσουμε για θέμα ενδιαφέροντός σας πχ προσφορές κλπ, εφόσον είσαστε ήδη πελάτης της Εταιρείας και έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας για την ανωτέρω ενημέρωση. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, για την προάσπιση εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας, ή στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς ( π.χ. για λόγους συμμόρφωσης προς το ισχύον φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο ή της ισχύουσας νομοθεσίας )

Κοινοποίηση των δεδομένων που συλλέγουμε

Cookies

Η εταιρία μας δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που η Εταιρεία υποχρεούται να ανακοινώνει στο πλαίσιο νόμιμης λειτουργίας υφιστάμενης συμβάσεως ή λόγω συμμόρφωσης σε νόμιμη υποχρέωση, ή σε κανονιστική διάταξη ή δικαστική απόφαση, ή σε συνεργαζόμενες εταιρίες (πχ λογιστικό γραφείο) και οι οποίες έχουν συμβατικά δεσμευθεί να εφαρμόζουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και να μην αποκαλύπτουν δικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών ή για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις, ή για την συμμόρφωση σε διάταξη νόμου ή για την συμμόρφωση σε υποχρεώσεις έναντι υπηρεσιών του Δημοσίου κατά την άσκηση εκ μέρους τους δημόσιας εξουσίας ή διενέργειας ελέγχων εποπτικών αρχών και ανακρίσεων. Η Εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες Εποπτικές, Αστυνομικές, Δικαστικές, ανεξάρτητες και εν γένει Δημόσιες εφόσον αυτό επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα , χωρίς προηγούμενη δική σας ενημέρωση.

Διασυνοριακή Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες Εκτός Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ ).

Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας

Η Εταιρεία διατηρεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας υφιστάμενης συμβάσεως συνεργασίας οποιασδήποτε φύσης και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης ή λήξης αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ( π.χ. φορολογική νομοθεσία ).

Ασφάλεια Συστημάτων/Διαδικασιών

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει η Εταιρία αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές. Επίσης, προστατεύονται από ζώνες ασφάλειας (firewalls) και άλλα συνηθισμένα μέτρα ασφαλείας (antivirus). Η Εταιρεία έχει λάβει εύλογα μέτρα ασφαλείας, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι εργαζόμενοι στην Εταιρία έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με την σημαντικότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων (awareness), και οι διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση έχουν ανασχεδιαστεί με στόχο την καλύτερη προστασία τους.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Μετά από την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα, σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί η εταιρία, είτε εγγράφως, είτε μέσω email, είτε τηλεφωνικά :

  • Ενημέρωσης & Πρόσβασης : μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να σας ενημερώσει για την επεξεργασία των δεδομένων σας ( αν τηρεί κι επεξεργάζεται δεδομένα σας, ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα κλπ. )
  • Διόρθωσης : μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να προβεί σε διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και την συμπλήρωση των τυχόν ελλιπών στοιχείων σας
  • Διαγραφής ( δικαίωμα στην «λήθη» ) : εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία την διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων
  • Περιορισμό της επεξεργασίας: εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας
  • Εναντίωση στην επεξεργασία : εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Φορητότητας: εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να τον διαβιβάσει η Εταιρεία σε άλλο πάροχο.
  • Email Opt-out : μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για ενημέρωση σχετικά με προσφορές, στέλνοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dreamweaversailing.gr

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι ασκήσατε τα παραπάνω αναφερθέντα δικαιώματά σας, αλλά συνεχίζετε να θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, τηλ. 210 6475600).